LIFE + projektas „Baltiškoji meldinė nendrinukė“

Projekto rezultatų apžvalga, LT, ENGL, LV

2010-2015 m. Lietuvoje ir Latvijoje vyko meldinės nendrinukės apsaugos projektas „Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“. Šį projektą galima laikyti „LIFE Magni Ducatus Acrola“ projekto pirmtaku. Jį finansavo LIFE + programa. Iniciatyva paskatino bendradarbiauti pasauliniu mastu nykstančio  agrarinio kraštovaizdžio paukščio – meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) – apsauga besirūpinančias organizacijas ir vietos gyventojus. Projekto metu skatintas aplinkai palankus ūkininkavimas, atkurtos paukščiams tinkamos buveinės, o visuomenė, ypač ūkininkai, raginti prisidėti prie retųjų giesmininkų apsaugos. Projektas sukūrė puikias sąlygas tolimenėms meldinės nendrinukės apsaugos iniciatyvoms.

Puikiai įvertinti projekto rezultatai

2017 metų pabaigoje mus pasiekė Europos Komisijos laiškas, kuriame puikiai įvertintas meldinės nendrinukės apsaugos projektas „Baltiškoji meldinė nendrinukė” ir jo metu pasiekti rezultatai. Ištrauka iš laiško:

„ <…> I am also pleased to learn that the project has been successfully implemented; even exceeding the project outputs planned in the Grant Agreement for the restoration and communication activities. Thank you for submitting a good and comprehensive After-LIFE Conservation Plan, covering all aspects of after-LIFE management and monitoring. The Plan confirms that project beneficiaries have taken the responsibility for following up the activities started in the project. <…>” – Jean-Claude MERCIOL, the Head of LIFE Programme Unit.

Peržiūrėti Europos Komisijai teiktą galutinę techninę projekto ataskaitą (ENGL)

Projekto teritorijos

Projektas vyko Lietuvoje ir Latvijoje, 6-iose projekto teritorijose, apimančiose daugiau nei 1400 ha.

Projekto nr.: LIFE09 NAT LT 233

 

Projekto partneriai

Projekto rėmėjaiRezultatai

Leidiniai ir filmai

1. Meldinė nendrinukė. Mažasis vadovas vaikams 

Šio ypač reto mažo paukštelio išsaugojimas yra tapęs tikru iššūkiu gamtininkams. Kaip išsaugoti meldinę nendrinukę, kad jos švelnia giesmele galėtų džiaugtis ir ateities kartos? Perskaityk iki galo ir įsitikink, kad ir Tu gali padėti išsaugoti meldinę nendrinukę! Leidinys išleistas lietuvių ir latvių kalba.

2. Projekto plakatas „Meldinė nendrinukė: rūšys nyksta ne po vieną"


meldinės nendrinukės plakatas Rūšys nyksta ne po vieną
Plakatas pristato pagrindinę meldinės nendrinukės apsaugos idėją – saugodami šią retą rūšį mes saugome visą jos gyvenamąją aplinką (ekosistemą) t.y. ir meldinės nendrinukės kaimynus. Plakatas taip pat išleistas latvių ir anglų kalbomis.

3. Nemuno delta gamtininko akimis

Knyga ūkininkams apie sugyvenimą su globaliai nykstančia meldine nendrinuke bei jos kaimynais. Leidinyje pateikiama daug istorinių duomenų apie Nemuno deltą, tradicijas, gamtą. Leidinys išleistas ir anglų kalba.

4. Saugant meldinę nendrinukę: ūkininkavimas šlapiose pievose

Leidinyje pateikiama informacija apie ūkininkavimo ypatumus meldinės nendrinukės teritorijose bei glaustai pristatomos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP) numatytos finansinės paramos priemonės ūkininkaujantiems nykstančių paukščių buveinėse (natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse).

Versijos latvių ir anglų kalbomis.

5. Leidinys apie meldinę nendrinukę „Grislu kauka", latvių k.

Leidinys apie meldinę nendrinukę, šio paukščio gyvenimo būdą ir grėsmes, su kuriomis susiduriama.

6. Projekto lankstukas-atvirukas

Projekto lankstukas pristato pagrindines projekto veiklas, meldinę nendrinukę. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip atvirukas ar atvirlaiškis. Lankstukas taip pat išleistas latvių ir anglų kalbomis.

7. Lankstukas apie meldinei nendinukei palankų ūkininkavimą

Trumpa informacija ūkininkams apie meldinę nendrinukę ir jai palankų ūkininkavimą. Leidinys išleistas ir latvių kalba.

8. Lankstukas ūkininkams apie naujas agrarinės aplinkosaugos priemones

Leidinyje trumpai pristatomi pagrindiniai naujų agrarinės aplinkosaugos priemonių, skirtų meldinės nendrinukės apsaugai, reikalavimai.

9. Filmas „Gyvenimas greta meldinės nendrinukės", 22 min.

Į drėgnus viksvynus Nemuno deltoje vesti jauniklių parskrenda vienas rečiausių Europoje paukščių– meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola). Šio paukščio išlikimas yra glaudžiai susijęs su užliejamose pamario pievose dirbančių ūkininkų interesais. Ar gali meldinė nendrinukė ir ūkininkas klestėti vienas šalia kito? Projekto metu sukurta ir trumpesnė filmo versija (4 min.)

10. Filmas „Meldinės nendrinukės apsauga. Drauge su žmogumi", 4 min.

Trumpas filmas apie meldinę nendrinukę ir Lietuvoje bei Latvijoje vykdytą LIFE+ projektą „Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“. Išleista ir ilgesnė filmo versija (22 min.).

11. Filmukas „Meldinė nendrinukė: rūšys nyksta ne po vieną", 2 min.

Trumpas filmukas, kuriame svarstoma apie globaliai nykstančio paukščio reikšmę. Video iš neformalios diskusijos Cafe Scientifique formatu. Ilgesnė filmuko versija.

12. Filmukas „Ar pasauliui reikia meldinės nendrinukės?", 10 min.

Pasaulyje yra 20 kartų daugiau Afrikos dramblių nei meldinių nendrinukių! Apie tai ir asmenines mokslininkų istorijas saugant rečiausius Europos giesmininkus – video apžvalgoje iš neformalios diskusijos Cafe Scientifique formatu.
Aprašai, ataskaitos ir studijos

1. „After Life” apsaugos planas

Šis „After-LIFE” apsaugos planas apžvelgia dabartinę meldinės nendrinukės, jos perimviečių apsaugos situaciją, išskiria tolimesnius gamtosaugos prioritetus ir numato jų įgyvendinimui reikalingą biudžetą. Ataskaita taip pat parengta anglų ir latvių kalbomis.

2. Ex ante monitoringo ataskaita, anglų k.

Šioje ataskaitoje apžvelgiami 2011 ir 2012 metais vykdytų tyrimų rezultatai. Jie apžvelgia pirminę projekto teritorijų būseną ir sudaro prielaidas vėliau įvertinti projekto veiklų efektyvumą. Tokia metodologija gali būti naudojama ir ateityje.

3. Projekto sėkmės vertinimo ataskaitos, anglų k.

Ataskaitose nuosekliai vertinama projekto pažanga: 2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.2015 m. (galutinė ataskaita).

4. Šilutės r. savivaldybės šilumos tinklų pritaikymo deginti žolės biomases granulių kurą galimybių vertinimas

Meldinės nendrinukės apsaugai svarbiose teritorijose rekomenduojama pradėti šienauti ne anksčiau liepos 15 d. o ten, kur šis paukštis peri – ne anksčiau rugpjūčio 15 d. o gyvulius ganyti tik atoluose. Toks rėžimas nėra itin patrauklus ūkininkams, tačiau verta atkreipti dėmesį, jog užliejamų pievų žolė nėra tokia naudinga maistine prasme, o energetinis potencialas yra kur kas didesnis.

5. Šyšos polderio vandens reguliavimo studija

Studijoje analizuojami įvairūs vandens reguliavimo aspektai projekto teritorijoje – Šyšos polderyje. Dokumente taip pat pateikiamos rekomendacijos siekiant optimizuoti vandens valdymą.

6. Biomasės granulių gamybos studija

Žuvinto biosferos rezervate prie Žuvinto ežero tvarkomų šlapžemių plotas yra apie 200 ha. Šlapžemių tvarkymas yra 3 kartus daugiau lėšų reikalaujantis veiksmas, nei paprastų pievų. Todėl projekto metu rezervato direkcijoje įrengta granulių gamybos linija. Planuojama, kad iš šlapžemių biomasės granulių gaunamos pajamos dalinai kompensuotų šlapžemių tvarkymo kaštus. Pagrindinis veiklos tikslas yra gamtosauginis, siekiant paskatinti vietos ūkininkus ūkininkauti Žuvinto šlapžemėse, bei sutvarkyti didžiąją dalį svarbių šlapžemių. Šioje studijoje apžvelgiami įvairūs granulių gamybos aspektai.

7. Priemonės „Investicijos į materealųjį turtą" veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas" taisyklės

Ši priemonė numato galimybę gauti paramą už potencialiai meldinėms nendrinukėms tinkamų buveinių atstatymą. Projekto metu buvo parengti ir patvirtinti šios priemonės aprašai bei taisyklės.

8. Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklų meldinės nendrinukės buveinėms palaikyti taisyklės

Ši priemonė numato galimybę gauti paramą už ūkininkavimą meldinės nendrinukės buveinėse (šlapynėse bei natūraliose ir pusiau natūraliose pievose).  Projekto metu buvo parengti ir patvirtinti šių priemonių aprašai bei taisyklės.

9. Projekto teritorijų augalijos monitoringų ataskaitos, 2011, 2013, 2015 m.

Augalijos monitoringų ataskaitose užfiksuota augalijos kaita projekto eigoje.

Projekto teritorija / Metai 2011 2013 2015
LT01-Tyrai ENGL LTENGL LT, ENGL
LT02-Tulkiaragė ENGL LTENGL LTENGL
LT03-Šyša ENGL LTENGL LT, ENGL
LT-04-Žuvintas ENGL LT, ENGL LTENGL
LV-05/06-Papė ir Liepoja ENGL ENGL ENGL

Tarptautinės konferencijos ir jų dokumentacija