Plotai, kuriuose taikomos specialios meldinės nendrinukės išmokos

Informacija atnaujinta 2021-06-02

Priemonės taikomos Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.

Tiesioginė nuoroda į žemėlapį.

Kodėl pasirinktos žemėlapyje išskirtos teritorijos?

Priemonės taikomos tose teritorijose, kuriose meldinė nendrinukė gyvena, arba istoriškai žinoma, jog ji ten gyveno, arba sąlygos yra tinkamos jai gyventi ir populiacijai didėjant jos gali būti apgyvendintos, arba teritorijos itin reikšmingos kuriant tarptautinį kertinių buveinių tinklą, kuris užtikrintų ilgalaikę rūšies apsaugą (t.y. padėtų sukurti gyvybingą tarptautinį buveinių tinklą, kuriame atstumai tarp buveinių nebūtų dideli ir, esant poreikiui, paukščiai galėtų nesunkiai perskridinėti iš vienos teritorijos į kitą).

2008 m. meldinės nendrinukės buvo stebėtos Pušnies ir Rūžo ežerų apylinkėse. Nors nuo to laiko Ignalinos rajone jos neaptinkamos, yra didelė tikimybė, jog atkūrus čia plytinčias viksvines šlapynes ir didėjant populiacijai greta esančiose gyvybingose perimvietėse retieji paukščiai čia vėl įsikurs. Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas – bene geriausiai šioje Lietuvos dalyje išlikusi potenciali retų giesmininkų buveinė. Šiame regione (Ignalinos ir Visagino apylinkėse) gausu kitų esamų ir buvusių žemapelkių, o vos už 87 km nuo šios vietos, Serveč pelkėje, Baltarusijoje, – gyvybinga populiacija. Dėl šių priežasčių Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksas gali tapti nauju populiacijos branduoliu (panašiai kaip Nemuno delta pamaryje), iš kurio rūšis galėtų toliau plisti.

Kodėl priemonių reikia ir kokios jos?

Meldinė nendrinukė kaip ir kiti ūkiuose gyventi prisitaikę pievų paukščiai visame pasaulyje nyksta dėl įsivyraujančios pernelyg intensyvios žemdirbystės, šlapžemių sausinimo ir ganyklų užsodinimo mišku. Jai nepalankus ir kitas kraštutinumas – visiškas ūkininkavimo nutraukimas. Norint retąjį giesmininką išsaugoti būtinas nuolatinis ūkininko rūpestis ir ekstensyvus ūkininkavimas.

Dalis meldinei nendrinukei tinkamų pievų (didžioji dalis Nemuno deltos pievų) yra intensyviai naudojamos. Šienapjūtė jose pradedama anksti (birželio vid.), kai meldinės nendrinukės dar peri pirmąją vadą. Norint užtikrinti šių paukščių apsaugą, būtina jiems leisti sėkmingai išvesti abi vasaros vadas t.y. vėlinti šienavimą perimvietėse. Kitose šiam sparnuočiui svarbiose ir dėl sudėtingų sąlygų apleistose buveinėse šienavimą reikia skatininti. Norint paraginti ūkininkus imtis jiems nuostolingos, bet meldinėms nendrinukėms palankios veiklos, reikalinga paskata. Ja tapo specialios savanoriškos agrarinės aplinkosaugos priemonės, įgyvendinamos Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje:

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms.

1. Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS

Išmokos už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus

2. Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

3. Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse

Šios priemonės yra labai svarbi prielaida, užtikrinanti ilgalaikį meldinei nendrinukei svarbių buveinių geros būklės palaikymą. Ji taikoma tik specialistų išskirtose, meldinei nendrinukei svarbiose teritorijose (žr. interaktyvų žemėlapį), jose nustatyti specialūs terminai ir sąlygos, kurių laikantis užtikrinamas sėkmingas daugumos meldinių nendrinukių perėjimas. Šiose priemonėje dalyvaujantys ūkininkai gauna išmokas, kompensuojančias dėl apribojimų patiriamus nuostolius. Na, o apleistose buveinėse galima gauti vienkartinę paramą buveinių atkūrimo darbams vykdyti.

Šienavimas deklaravus plotus specialioms meldinės nendrinukės priemonėms

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose 

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse

Ūkininkas gali padėti meldinei nendrinukei ir jos kaimynams:

  • dalindamasis šlapyne su paukščiais – nekeisk žemės paskirties, nesausink šlapynių;

  • leisdamas meldinės nendrinukės jaunikliams išgyventi – pradėk šienauti ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

  • leisdamas meldinėms nendrinukėms pabėgti iš šienaujamos lauko – šienauk iš lauko centro kraštų link arba į vieną lauko pusę;

  • saugodamas meldinę nendrinukę nuo ištrypimo – gyvulius ganyk ekstensyviai (ne daugiau nei 1 sąlyginis galvijas / ha);

  • rūpindamasis meldinių nendrinukių sveikata – atsisakyk pavojingų cheminių medžiagų naudojimo kasdieniame gyvenime bei ūkininkaujant.

Leidiniai

Kaimo plėtros programos priemonių reikalavimai: gamtosauginė prasmė

Deklaruodami žemės ūkio naudmenų plotus priemonėms, kuriomis saugoma gamtinė įvairovė, ūkininkai prisiima įsipareigojimus, kurie intensyvios žemdirbystės požiūriu yra nuostolingi. Dažnam ūkininkui kyla klausimų: kodėl taikomi tokie apribojimai?

Saugant meldinę nendrinukę: ūkininkavimas šlapiose pievose

Leidinyje pateikiama informacija apie ūkininkavimo ypatumus meldinės nendrinukės teritorijose bei glaustai pristatomos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP) numatytos finansinės paramos priemonės.

Nemuno delta gamtininko akimis

Knyga ūkininkams apie sugyvenimą su globaliai nykstančia meldine nendrinuke bei jos kaimynais. Pažink stebuklingą Nemuno deltos kraštą ir jo įdomybes!