Būklė

Meldinė nendrinukė – retas ir charizmatiškas paukštis, kuriam reikia žmogaus

Per paskutinį šimtmetį išnyko apie 95 % meldinių nendrinukių. Pasaulinė populiacija ir toliau mažėja. Liko vos 4 šalys pasaulyje, kur šie reti paukščiai peri – Baltarusia, Ukraina, Lenkija (šiose trijose valstybėse aptinkama 95 % pasaulinės populiacijos), Lietuva. Prieš keletą metų jos dar perėjo Vokietijoje, Latvijoje, Vengrijoje.

Pagal BirdLife International, 2015:

 • 9 000–13 800* giedančių patinėlių
 • 18 000–27 600 subrendusių individų
 • 27 000–41 400 individų

Meldinių nendrinukių populiacija yra 20 kartų mažesnė nei Afrikinių dramblių.

Grėsmės

 • XX a. daugiausiai dėl būveinių nykimo – drenažo, žemės apleidimo, intensyvaus žemapelkių ir aliuvinių pievų naudojimo – išnyko 95 % meldinių nendrinukių populiacijos. Įvairios pastarųjų metų gamtosauginės iniciatyvos skirtingose šalyse lėmė gerą kai kurių meldinei nendrinukei svarbių buveinių būklę. Nepaisant to, būveinių praradimas išlieka viena didžiausių grėsmių paukšio išlikimui. Būveinės nyksta dėl intensyvaus ūkininkavimo, žemės paskirties keitimo, šlapynių sausinimo ar žemės apleidimo – ūkinės veiklos nutraukimo.
 • Kai kuriose teritorijose, kur sąlygos retiesiems paukščiams yra tinkamos perėti, populiacijos yra pernelyg mažos ir natūraliai jos nepajėgia atsikurti.
 • Kita didelė problema – būveinių fragmentacija. Meldinei nendrinukei tinkamos teritorijos yra nutolusios viena nuo kitos, o mažos populiacijos – izoliuotos. Tokios populiacijos yra itin pažeidžiamos ir susiduria su didele grėsme išnykti pavyzdžiui, yra galimybė, jog po nesėkmingų metų kažkuri populiacija gali ir nebeatsikurti.
 • Vandens lygis yra kitas svarbus veiksnys meldinės nendrinukės gyvenime. Jis lemia tiek paukščio gyvenamosios aplinkos būklę, tiek maisto gausą. Vandens lygis keičia augalijos struktūrą, daro įtaką bestuburių kiekiui.
 • Pagrindinėse meldinės nendrinukės buveinėse Lietuvoje (Nemuno deltoje ir pajūryje) ūkininkai užtikrina būveinių palaikymą. Specialios agroaplinkosauginės priemonės kompensuoja ūkininkams dėl vėlyvo šienavimo tokiose teritorijose patirtus nuostolius. Nepaisant to, biomasės panaudojimas išlieka dideliu iššūkiu.

Populiacijos paplitimas

Pasaulinės populiacijos paplitimo teritorija – 375 km2

Rūšies apsauga

 • Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą;
 • Įtraukta į IUCN globaliai nykstančių rūšių raudonąjį sąrašą kaip „pažeidžiama“;
 • Įtraukta į Paukščių direktyvos I-mąjį priedą kaip prioritetinė ES rūšis;
 • 22 valstybės pasirašė meldinės nendrinukės Supratimo memorandumą Bonos konvencijoje (angl. Aquatic Warbler Memorandum of Understanding, MOU).

Populiacijos būklė skirtingose šalyse

Lietuvoje

 

Meldinių nendrinukių populiacija Lietuvoje
Meldinių nendrinukių populiacija Lietuvoje

Lietuva yra šiauriniame meldinės nendrinukės arealo pakraštyje. Populiacija čia yra sąlyginai maža.​ Nepaisant to, po dešimtmetį trukusio mažėjimo paskutiniais metais stebimas populiacijos atsigavimas. Mokslininkai sako, kad populiacija šiuo metu stabili. Vis dėl to, populiacijos dydis svyruoja. Mokslininkai tai sieja su didele populiacijų izoliacija, vis dar nepakankamu tinkamų buveinių plotu ir nestabiliomis sąlygomis perimvietėse. 2022 m. rasti 208 giedantys patinai, 2023 m. – 220. 

Parsisiųsti apskaitų Lietuvoje duomenis (PDF)

Baltarusioje

Meldinių nendrinukių populiacija Baltarusijoje
Meldinių nendrinukių populiacija Baltarusijoje

Didelė dalis pasaulinės meldinės nendrinukės populiacijos peri Baltarusioje.

Prieš masinį pelkių sausinimą 1960 m. meldinės nendrinukės buvo tolygiai pasklidusios visoje centrinėje arealo dalyje, Polėsės žemupyje. Joje plytėjo apytiksliai 99-ios didelės žemapelkės (kiekvienos iš jų plotas buvo 1 000 ha ir daugiau), kartu apimančios didesnę nei 900 000 ha teritoriją. Šios šlapynės buvo gretimos arba nutolusios viena nuo kitos vos per 20-40 km. Tuo metu čia gyveno apie 450 000 giedančių patinėlių. 

Polesės žemupio teritorija. Šaltinis: Wikipedia.org
Polesės žemupio teritorija. Šaltinis: Wikipedia.org

Šiuo metu Polesės regione yra išlikusios tik 3 svarbios meldinės nendrinukės perimvietės (Zvaniec, Sporava ir Dzikoje), kuriose aptinkama 2 900 – 5 400 giedančių patinėlių (2010-2013 m. duomenys). Likusi Baltarusijos populiacijos dalis peri 5-iose nuolatinėse buveinėse (Dzivin, Prostyr, Ščara, Servač ir Svislač), kuriose suskaičiuojama 100-200 patinėlių ir 7-iose teritorijose, kuriose sąlygos retajam paukščiui tinka tik iš dalies (jose aptinkama 50-80 patinėlių). Taigi, apibendrinant 2010-2013 m. duomenis, iš viso šioje šalyje meldinės nendrinukės perėjo 15-oje teritorijų, o giedančių patinėlių buvo 3 100-5 600. Daugelis Baltarusios perimviečių yra nutolusios viena nuo kitos 50-260 km atstumu. Esant tokiam atotrūkiui, skirtingose teritorijose įsikūrę paukščiai negali tarpusavyje sąveikauti.

Dėl buveinių degradacijos meldinių nendrinukių skaičius Baltarusioje sparčiai mažėja. Daugelyje teritorijų (tarp jų ir Zvaniec bei Sporava) fragmentacija ir atvirų šlapynių užaugimas nendrėmis bei krūmais daro didžiausią įtaką paukščių nykimui. Kitose vietovėse (Dzikoje, Servač, Aĺmany ir Žadzien) meldinei nendrinukei tinkančios žemapelkės natūraliai virsta aukštapelkėmis. 2017 m. atliktos apskaitos metu nustartyta šalies populiacija – 2787-3199 giedantys patinai. Vėlesni tyrimai rodo populiacijų mažėjimą.

Meldinių nendrinukių patinų skaičius svarbiausiose buveinėse Baltarusijoje
Meldinių nendrinukių patinų skaičius svarbiausiose buveinėse Baltarusijoje. Šaltinis: dr. Aleksandr Kozulin pristatymas ekspertų susitikime „Aquatic Warbler Conservation meeting“, 2022-12-15

Lenkijoje

Meldinių nendrinukių populiacijos dinamika Lenkijoje Šaltinis: BioOne

Lenkijoje perinti populiacija sudaro 25 % pasaulinės populiacijos. Remiantis 2019 m. duomenimis, šios šalies populiacija yra apie 4500 giedančių patinų.

Išskyrus sąlyginai stabilią Biebžos slėnio populiaciją šiaurės rytų Lenkijoje, iki šiol mažai žinota apie populiacijos tendencijas peripetinėse teritorijose šalies vakariniuose, centriniuose ir pietrytiniuose regionuose. 2016 m. atliktas tyrimas atskleidė, jog laikui bėgant visose nedidelėse meldinių nendrinukių populiacijose individų skaičius reikšmingai mažėjo, nyko ir pačios populiacijos.

Įdomu tai, kad skirtinguose reginuose populiacijų tendencijos nėra vienodos – pietryčiuose populiacija išlieka stabili, tuo tarpu šiaurės rytuose fiksuotas vidutinis mažėjimas, o centriniuose ir vakariniuose reginuose pastebėtas staigus nuosmukis. Tyrimo laikotarpiu (1969–2013 m) 19 iš 38 populiacijų išnyko (11 populiacijų vakariniame regione, dvi – centriniame regione, keturios – šiaurės rytiniame regione ir nė viena pietrytiniame regione). Penkios tokios populiacijos vėliau atsikūrė. Vakarinė (Pomeranijos) populiacija yra atsidūrusi ties išnykimo riba. Grėsmę kelia ir silpnas susisiekimas tarp stiprių populiacijų Biebžoje ir Liublino pelkėse bei mažų ir silpnų populiacijų centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje. Nerimą kelią ir daugelio buveinių užaugimas krūmais bei medeliais.

Siekiant sumažinti šią neigiamą tendenciją ir padidėjusią išnykimo riziką vakarinėje ir centrinėje Lenkijoje, reikia didinti populiacijų pasiskirstymą šalies teritorijoje – t.y.  gausinti kertinių buveinių skaičių tarp didelių gyvybingų ir mažesnių populiacijų peripetijoje.

Meldinių nendrinukių populiacijų dydis Lenkijos buveinėse Šaltinis: BioOne

Ukrainoje

Didelė pasaulinės meldinių nendrinukių populiacijos dalis (apie 33 %) peri Ukrainoje. Remiantis 2021 m. duomenimis, šioje šalyje gyvena 2776-3205 giedantys patinai. Nuo 2010 metų populiacijos skaičius šioje šalyje mažėja.

2016 m. Ukrainoje vyko tyrimas, siekiant nustatyti retųjų giesmininkų populiacijos dydį šioje šalyje. Tyrimas vyko dviejose pagrindinėse Ukrainos perimvietėse – Desnos-Dniepro ir Pripetės upių apylinkėse.

Nustatyta, kad dėl suprastėjusios buveinių gamtinės būklės Desnos-Dniepro teritorijoje meldinių nendrinukių populiacija mažėja. Giedančių patinų skaičius šioje teritorijoje buvo 153-220. Pripetės apylinkėse taip pat fiksuotas retųjų sparnuočių populiacijos nykimas. Tokią situaciją lėmė pavasario potvynių nebuvimas ir buveinių gaisrai pagrindinėse perimvietėse. 2016 m. nustatytas populiacijos dydis buvo 1857-2095 giedančių patinų.

Dėl meldinių nendrinukių populiacijų mažėjimo šiose dviejose teritorijose bendra šalies populiacijos tendencija buvo taip pat neigiama. Remiantis duomenimis iš šių teritorijų, nustatyta bendroji Ukrainos populiacija buvo 2010-2315 giedančių patinų.

Meldinių nendrinukių giedančių patinų skaičius Ukrainoje
Meldinių nendrinukių giedančių patinų skaičius Ukrainoje. Šaltinis: Anatolii Poluda pristatymas ekspertų susitikime „Aquatic Warbler Conservation meeting“, 2022-12-15

 

Žemiau esančiuose grafikuose pateikiama meldinių nendrinukių populiacijų dinamika dviejose buveinių grupėse.

Meldinių nendrinukių populiacijos dinamika Desnos-Dniepro populiacijose, Ukrainoje
Meldinių nendrinukių populiacijos dinamika Desnos-Dniepro populiacijose, Ukrainoje. Šaltinis: Anatolii Poluda pristatymas ekspertų susitikime „Aquatic Warbler Conservation meeting“, 2022-12-15
Meldinių nendrinukių populiacijos dinamika Pripetės populiacijose, Ukrainoje
Meldinių nendrinukių populiacijos dinamika Pripetės populiacijose, Ukrainoje. Šaltinis: Anatolii Poluda pristatymas ekspertų susitikime „Aquatic Warbler Conservation meeting“, 2022-12-15

Vokietijoje

Pomeranijos regionas Lenkijoje ir Vokietijoje Šaltinis: www.alchetron.com
Pomeranijos regionas Lenkijoje ir Vokietijoje. Šaltinis: www.alchetron.com

Nepaisant to, kad keletas meldinių nendrinukių buvo užfiksuotos Vokietijoje, pasienio su Lenkija zonoje, prieš kelerius metus, o šalis Pomeranijos regione yra išlaikiusi puikios būklės buveines, 2017 m. meldinių nendrinukių šioje šalyje nepastebėta.

Vengrijoje

Meldinės nendrinukės Vengrijoje neaptinkamos nuo 2011 m., kai mįslingai išnyko čia įsikūrusi populiacija. Mokslininkai vis dar nežino tokio staigaus išvykimo priežasčių. Retieji paukščiai Vengrijoje aptikti 1971 m. vienintelėje vietovėje Hortobágy nacionalinaime parke.

Latvijoje

Meldinių nendrinukių paplitimas Latvijoje. Šaltinis: www.iucnredlist.org

Perinčios meldinės nendrinukės paskutinį kartą stebėtos 2000-2002 metais. Anksčiau Latvija buvo šiaurinis meldinių nendrinukių perėjimo pakraštys, tačiau nykstant tinkamoms buveinėms ir didėjant jų fragmentacijai pastebėta, jog meldinės nendrinukės į šį kraštą perėti nebeužklysta.

Rusijoje

Meldinių nendrinukių paplitimas Rusijoje. Šaltinis: www.iucnredlist.org

Paskutinį kartą perinčios meldinės nendrinukės Rusijoje (vakarų Sibiro dalyje) užfiksuotos 2000 metais, intensyvių 1999-2001 tyrimų metu. Tuomet aptiktos trys menkos meldinių nendrinukių populiacijos su 2-3, 1 ir 8 giedančiais patinais. Manoma, jog šiuo metu šiame regione jos gali būti visiškai išnykusios, tačiau tam patvirtinti reikalingi tyrimai.