Kviečiame susipažinti su parengtu Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso dalies veiksmų planu

Siekdami užtikrinti tinkamą meldinės nendrinukės ir kitų rūšių apsaugą projekto „LIFE Magni Ducatus Acrola“ teritorijoje Apvardų apylinkėse, parengėme šios teritorijos veiksmų planą. Kviečiame susipažinti.

Tai – informacinis pranešimas apie parengtą Dalies PAST Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso (LTIGNB005), dalies BAST Pušnies pelkės (LTIGN0001) bei dalies BAST Apvardų ir Dysnų apylinkių (LTIGN0038) veiksmų plano projektą

Parengtas saugomos teritorijos strateginio planavimo dokumentas – „Dalies PAST Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių komplekso (LTIGNB005), dalies BAST Pušnies pelkės (LTIGN0001) bei dalies BAST Apvardų ir Dysnų apylinkių (LTIGN0038) veiksmų planas“ (toliau – Veiksmų planas). Dokumentas parengtas vadovaujantis Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašu (toliau, – Aprašas; patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kultūros ministro 2023 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-164/ĮV-463). Pušnies, Rūžo ir Apvardų šlapžemių kompleksas, Pušnies pelkė bei Apvardų ir Dysnų apylinkės yra Utenos apskrities, Ignalinos rajono savivaldybės šiaurrytinėje dalyje.

Rengimo pagrindas – VšĮ Baltijos aplinkos forumo vykdomo projekto „LIFE Magni Ducatus Acrola“, kuriuo siekiama užtikrinti meldinės nendrinukės ir kitų rūšių apsaugą, numatyta veikla, Valstybinės saugomų teritorijš tarnybos prie Aplinkos ministerijos pritarimas.

Veiksmų plano rengėjas – VšĮ Baltijos aplinkos forumas, adresas: Kalvarijų g. 8-17, LT-09309, Vilnius: https://bef.lt/  Kontaktinis asmuo: aplinkosaugos specialistė Akvilė Galeckaitė, tel. nr. +37061552266, el. paštas: akvile.galeckaite@bef.lt, bendras el. paštas: info@bef.lt

Veiksmų plano tikslas, uždaviniai ir uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės

Veiksmų plano tikslas – užtikrinti palankią EB svarbos natūralių buveinių ir saugomų tikslinių rūšių būklę, kad tikslinėje teritorijoje (toliau – Teritorija) (125,18 ha) būtų reguliariai stebimos perinčios švygždos (ne mažiau kaip 10 patinų Teritorijoje) ir 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinės palanki būklė būtų užtikrinta ne mažesniame nei 87,36 ha plote, tuo pačiu užtikrinant palankią teritorijoje rastų kitų retų ir saugomų rūšių populiacijų būklę bei sudarant sąlygas įsikurti išnykusioms ar naujoms retoms augalų ir gyvūnų rūšims, ypač, globaliai nykstančiai rūšiai – meldinei nendrinukei.

Veiksmų plano uždavinys:

  1. Informuoti visuomenę, žemės savininkus (naudotojus) ir kitus suinteresuotus asmenis apie Teritorijos svarbą, saugomų vertybių apsaugos poreikius, gamtinėms vertybėms palankaus ūkininkavimo galimybes ir teikiamą naudą, skatinti juos aktyviau prisidėti prie Teritorijos tvarkymo.

Priemonės: žemės savininkų (naudotojų) informavimas apie saugomų vertybių apsaugai palankų ūkininkavimą; informacinių stendų apie Teritoriją įrengimas/atnaujinimas; visuomenės informavimas žiniasklaidoje apie Teritorijoje esančias vertybes ir vykdomus tvarkymo darbus.

Susipažinti su viešinamo Veiksmų plano projektu galima Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje https://vstt.lrv.lt/lt/ (žr. Pradžia > Veiklos sritys > Planavimas > Gamtotvarkos planai, veiksmų planai, tikslinės programos, informacija apie rengiamus dokumentus, paspaudus pateiktą nuorodą  http://www.biomon.lt pasirinkti Gamtotvarkos žemėlapiai > Duomenys > Gamtotvarkos planai detaliau, tada paieškoje susirasti parengtą dokumentą pagal pavadinimą), arba, parengtą veiksmų planą galima rasti čia:  https://biomon.lt/info/tvarkymo_programos/dalies_pusnies_ruzo_ir_apvardu_slapzemiu_komplekso_veiksmu_planas.pdf;taip pat, parengtą veiksmų planą rasite Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėje adresu https://anp.lrv.lt/lt/ ir VšĮ Baltijos aplinkos forumo interneto svetainėje adresu https://bef.lt/ nuo 2024-05-27 iki 2024-06-07 (įskaitytinai), t.y. 10 (dešimt) darbo dienų.

Pasiūlymų ir (ar) pastabų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (patvirtinti LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079) bei Aprašu, motyvuotus pasiūlymus ir (ar) pastabas visuomenė gali teikti Veiksmų plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki 2024-06-07 (įskaitytinai) dienos. 

Teikiant pasiūlymus ir (ar) pastabas, privalu nurodyti dokumentą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir (ar) pastaba. 

Į pateiktus pasiūlymus ir (ar) pastabas parengtam dokumentui atsakoma raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

 

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

 

Veiksmų planas