Kviečiame kreiptis dėl paramos meldinėms nendrinukėms išsaugoti

Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą meldinė nendrinukė peri šlapiose pievose vos keturiose pasaulio šalyse, tap kurių yra ir Lietuva. Ūkininkai kviečiami saugoti šiuos rečiausius giesmininkus – už paukštelių buveinių išsaugojimą teikiama parama. Paraiškos renkamos nuo vasario 15 d. iki kovo 31 d.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paramos paraiškas galima teikti vienu iš šių būdų: spausdintine forma ar elektronine forma. Karantino laikotarpiu ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu sudaryta galimybė teikti paraiškas per „paraiškų dėžutes“, jos įrengtos kiekviename NMA teritoriniame padalinyje. Paminėtina, kad per „paraiškų dėžutes“ paraiškos gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. Išsamesnė informacija apie reikalavimus teikiant paraiškas bei jų teikimo būdus kvietime.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 618 650 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Dėl paramos kviečiame kreiptis ūkininkus (tiek fizinius, tiek juridinius asmenis), VĮ Valstybinių miškų urėdiją ir saugomų teritorijų direkcijas.

Tinkamos skirti paramą teritorijos

Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomi natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai patenka į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html Aplinkos ministerijos nurodytas teritorijas.
Šie plotai yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse. Detalus žemėlapis www.meldine.lt

Sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą

Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Tvarkymo darbus būtina pradėti einamaisiais metais nuo NMA sprendimo finasuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre iki paramos paraiškos pateikimo dienos ir sudarytos ne trumpesniam nei prisiimtam įsipareigojimų pagal šią veiklą laikotarpiui. Sutartys turi galioti ne trumpiau nei iki tęstinių įsipareigojimų pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ pradžios. Taip pat pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.
Remiama veikla:
  • natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas;
  • krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
  • šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
  • nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai.

5 metus vykdyti tęstinę veiklą

Atlikęs sąmatoje numatytus tvarkymo darbus, paramos gavėjas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. NMA pateikia pranešimą apie atliktus darbus. Paramos lėšos išmokamos tik atlikus patikrą vietoje. Svarbu tai, kad paramos gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5 metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos vertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta 40 balų, paramos paraiška atmetama.
Paraiškų atrankos kriterijai:

1. Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:

  • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
  • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
  • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.

2. Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, – suteikiami 25 balai.

Naudinga informacija

 

Informaciją parengė Nacionalinė mokėjimo agentūra – nma.lt

Komentarai

Rita G. 2021-02-03
Turėtumėte patikrinti, ar jūsų turima šlapynė patenka į žemėlapyje (https://meldine.lt/ismokos-ukininkams/ismokos/) raudona spalva pažymėtas teritorijas. Jei patenka, susipažinkite su išsamesne informacija kvietime (https://www.nma.lt/uploads/files/dir3443/dir172/dir8/14_0.php) arba kriepkitės į savo seniūnijos žemės ūkio specilaistą, kad pakonsultuotų dėl deklaravimo.
Dainius vilpisauskas 2021-02-01
Labai norečiau prisijungti,turiu šlapyne deklaravimui,norečiau daugiau informacijos ką turėčiau padaryti

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.